Sustainable Development Goals : Data & Sustainable Development Part 2

Sustainable Development Goals : Data & Sustainable Development Part 2

            การบริหารธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบัน ก้าวเข้ามามีความสำคัญมากยิ่งขึ้น องค์ประกอบของการจัดการ โลจิสติกส์เปรียบเสมือนสายเลือดที่จะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น Warehouse หรือคลังสินค้านับเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจโลจิสติกส์ เราต้องมีการจัดการการไหลของ Material ทั้งการนำเข้าสินค้า ตำแหน่งการจัดวางสินค้า การหยิบ การเก็บ และการจัดส่ง ให้มีความราบรื่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมีความสำคัญและจำเป็น แต่ต้องช่วยตอบโจทย์ปัญหา

โดย อ.ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

            การบริหารธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบันก้าวเข้ามามีความสำคัญมากยิ่งขึ้น องค์ประกอบของการจัดการ โลจิสติกส์เปรียบเสมือน เป็นอีกสายเลือดหนึ่ง ในการที่จะทำให้ธุรกิจของทุกท่าน สามารถดำเนินไปได้ อย่างราบรื่น สมมุติว่าวันนี้ทุกท่านจะต้องทำการขนส่งหมูปิ้ง จากโรงงานผลิตอยู่ที่กรุงเทพไปขายยังเชียงใหม่ แต่คำถามที่อยากจะถามทุกท่านว่า มันคุ้มหรือเปล่าที่จะทำการขนส่งด้วยตัวของท่านเอง ซึ่งท่านจะพบได้ว่า ถ้าเลือกขนส่งโดยใช้รถสี่ล้อมันก็จะมีปริมาณที่จำกัด ก็จะต้องทำการขยายรถเป็นหกล้อ สิบล้อ เป็น 18 ล้อ สามารถขนด้วยปริมาณที่มากขึ้นได้เพียงแต่ว่า จะไม่สามารถเข้าไปยังลูกค้า หรือ destination ใด้ จะต้องมีการ generate cost เพิ่มขึ้น ในการที่จะต้องว่าจ้างรถขนาดเล็ก หรือ rider หรืออาจจะเป็นรถสี่ล้อ ในการที่จะเข้าไป ส่งหมูปิ้งไปยังบริเวณที่มีความต้องการ นั่นคือ ลูกค้า warehouse ก็ก้าวเข้ามามีความสำคัญครับ warehouse หรือว่าคลังสินค้า จะทำการรับ supply หรือว่าผู้ที่ต้องการส่ง เราจะทำการรวบรวมเพื่อให้เป็นของชิ้นใหญ่ และทำการกระจายไปยังลูกค้าที่มีความต้องการขณะรายเล็กๆ ณ ปัจจุบันคำว่า Digitalization คำว่า Smart Warehouse หรือว่า Internet of Things ก้าวเข้ามามีความสำคัญมากขึ้น ในการบริหารจัดการคลังสินค้า

Sustainable Development Goals : Data & Sustainable Development Part 2

            หัวใจสำคัญในการบริหารจัดการคลังสินค้า จะพบว่าภายใต้พื้นที่ที่มีปริมาณตารางเมตร แล้วแต่ความใหญ่ของ Warahouse นั้นๆ ภายใต้พื้นที่ที่มันเป็นกรอบตรงนี้ เราจะต้องทำการบริหารจัดการการไหลของ material หมายความว่า ตั้งแต่กระบวนการนำเสนอทางธุรกิจ กระบวนการบริหารจัดการ Warehouse การนำเข้า การเลือกตำแหน่งจัดวาง การจัดเก็บการหยิบและการจัดส่ง จะต้องเกิดความ smooth ในที่นี้หมายถึง smooth ของของหรือว่า SKU หรือ material ที่ต้องทำการจัดส่งไปยังลูกค้า

            การวิเคราะห์แบบ Realtime การที่เราสามารถมองเห็น หรือว่า visibility ได้ทั้งกระบวนการมันจึงเป็นเทคโนโลยี ที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น การประยุกต์เทคโนโลยีมันมีความสำคัญ มีความจำเป็น แต่มันต้องตอบโจทย์ ปัญหาด้วย และอุปสรรคสำคัญหนึ่ง ที่องค์กรทางธุรกิจประสบความล้มเหลวก็คือความพร้อมของบุคลากร

Sustainable Development Goals : Data & Sustainable Development Part 2

            ด้วยเหตุนี้สาขาการจัดการโลจิสติกส์ นิด้า คณะสถิติประยุกต์ จึงพัฒนา Smart Logistics Lab ขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรของเรา นักศึกษาของเรา ที่จะก้าวเข้าไปเป็น Access ที่สำคัญให้กับอุตสาหกรรมนั้น ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ผ่านการทดลองจริง เรียกได้ว่าเรียนรู้จริงเจ็บจริง ภายใต้ห้อง Smart Logistics Lab ของเรา เราได้คัดเลือกเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย จากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาบรรจุไว้ อยู่ในห้องแล็ป ดังนั้นไทยภายใต้ Smart Logistics Lab ทางสาขาการจัดการโลจิสติกส์

            คณะสถิติประยุกต์มองเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของคน ทั้งการคิด ทั้งการลงมือปฏิบัติ เราจึงทำการสร้าง Environment ขึ้นมาเพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านการศึกษาให้กับบุคลากร ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการ โลจิสติกส์ นิด้า ดังนั้นสาขาการจัดการโลจิสติกส์ นิด้า มีความหมายของคำว่า Smart ไม่ได้เป็นแค่การ ประยุกต์เทคโนโลยี แต่เป็น Smart Thinking Smart Analysis และ Smart Technology เพราะว่าสาขา การจัดการโลจิสติกส์นิด้า มุ่งมั่นพัฒนาคนให้เรียนรู้จริงและประยุกต์อุตสาหกรรมได้จริงครับ

สามารถอ่าน บทความก่อนหน้านี้ ที่ Sustainable Development Goals EP.9 Data & Sustainable Development Part 1

สามารถอ่าน บทความที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ได้ที่นี่ – รวมบทความเกียวกับ SDGs –