โครงการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้าน HR ครั้งที่ 4 Core Value Engagement

โครงการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้าน HR ครั้งที่ 4 Core Value Engagement

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้าน HR ครั้งที่ 4 ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ ได้ให้เกียรติกล่าวถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดทำค่านิยมหลัก (Core Value) ของสถาบัน โดยมีตัวแทนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน HR ของคณะ สำนัก และหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันเข้าร่วมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำค่านิยมหลัก (Core Value) รวมไปถึงการให้ความร่วมมือกับสถาบันในการดำเนินการจัดทำค่านิยมหลัก และการสร้าง Employee Experience and Engagement ซึ่งจะมีแผนการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ และการตอบแบบสำรวจในกลุ่มผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันต่อไป