660420con1

สถาบัน ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์ พนักงานสถาบัน สังกัดคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (รหัส 6103) สังกัดคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

สถาบัน ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์