b1d4773ce659d2531b4d6969d7cee8c5 366 800

ขอแสดงความยินดี รางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน

จากการที่สถาบันได้มุ่งเน้นการเรียน การสอน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาของสถาบันมีคุณภาพ มีศักยภาพ และสามารถสร้างผลงานให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ทำให้ปัจจุบันมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน นั้น  

ในโอกาสครบรอบ 57 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันฯ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่นักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2565 ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ในระดับชาติและนานาชาติ 

โดยมีนักศึกษาเก่าที่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวน 12 ราย และได้มีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (นักศึกษาเก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์) รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

2. นายพิชิตชัย กิ่งพวง (นักศึกษาเก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

3. นายตฤณ สิทธิสวัสดิ์ (นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ)

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 

4. พระครูสุจิณกัลยาณธรรม (พงศพัฒน์ ตาโณ) (นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร)

– พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 17 ปฏิบัติศาสนกิจประเทศญี่ปุ่น

– เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม อำเภอฟุกายะ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น

– เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม อำเภอสัตเตะ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น

– เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองมูล ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

– รองเจ้าคณะ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

5. นางสาววาเนสสา มาโนยามิง (นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร) นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

6. พันตำรวจตรี แวอาลิฟ แวดีซา (นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร) สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรแว้ง จังหวัดนราธิวาส

7. นาวาอากาศตรี ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ (นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

– ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  

– กรรมการสถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม

– Chairman ICAO Asia Pacific Aerodrome Design and Operation Task Force (คนไทยคนแรก)

– Airport  Asia Pacific Task Force (คนไทยคนแรก)

8. นายพันธชัย ปาทาน (นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

บริษัท ฟีนิกซ์ พรีเมียม คาร์ คลีนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

9. นางสาววัชรากรณ์ ถมจอหอ (นักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์)

อาจารย์นักพัฒนา สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ ภักดีบุรุษ (นักศึกษาเก่าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ)

– อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    

– หัวหน้ากลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

11. นางกุฎาพร วัฒนสินไพศาล (นักศึกษาเก่าคณะการจัดการการท่องเที่ยว)

– ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยพณิชยการบางนา

– หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

– หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจวิทยาลัยพณิชยการบางนา

12. นางสาวฐิญาภา เสถียรคมสรไกร (นักศึกษาเก่าคณะการจัดการการท่องเที่ยว) อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี