ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

สถาบันขอแสดงความยินดีแด่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี คทวณิช ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
‘รองศาสตราจารย์’ (รหัส 7401) สังกัดคณะภาษาและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565