ขอแสดงความยินดีแด่  รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต

ขอแสดงความยินดีแด่  รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต

สถาบันขอแสดงความยินดีแด่  รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต  ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นวาระที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีแด่  รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต