Congratulations! มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 44 กับ ค่านิยมหลักใหม่ของนิด้า “WISE”

Congratulations! มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 44 กับ ค่านิยมหลักใหม่ของนิด้า “WISE”

โดย ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี
ที่มา Facebook : Tippawan Lorsuwannarat

          ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตรุ่นใหม่ของนิด้า ที่มานะอุตสาหะจนสำเร็จการศึกษา และเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่จะช่วยให้พลังการพัฒนาอย่างยั่งยืนเติบโตต่อไป

          สถาบันขอฝาก ค่านิยมหลัก (core values) ชุดใหม่ที่จะเป็นค่านิยมหรือความเชื่อที่สำคัญที่มีร่วมกันของชาวนิด้า ซึ่งผ่านการพูดคุยจากประชาคมกลุ่มต่างๆ ทั้งสภาสถาบัน​ ผู้บริหารสถาบันและคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลายครั้ง จนตกผลึกออกมาเป็น ความเชื่อหลักซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ของนิด้า นั่นก็คือค่านิยมหลักที่สรุปเป็นคำคือ WISE ซึ่งมาจากคำว่า Wisdom (ปัญญา) Integrity (ความซื่อตรง) Sustainable Impact (การสร้างผลกระทบที่ยั่งยืน) และ Empathy (ความเข้าอกเข้าใจ) ซึ่งค่านิยมชุดนี้ขอฝากไว้กับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (change agent) จากนิด้า

Congratulations! มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 44 กับ ค่านิยมหลักใหม่ของนิด้า “WISE”

          WISDOM (ปัญญา) คือ การสั่งสมขององค์ความรู้ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการคิดแบบวิพากษ์ (critical thinking) กระทั่งเป็นความรู้ที่รู้ลึกรู้จริงในเรื่องต่างๆ เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเรื่องต่างๆ กระทั่งสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ (insightful thinking)

          ตัวอย่าง เด็กนักเรียนไทยไปแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair) จนได้รับรางวัล Grand Prize ระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาต่อเนื่องมาปีแล้วปีเล่ากระทั่งปัจจุบัน โดยงานนี้มีคนเข้าประกวดเกือบสองพันคน เด็กไทยใช้ความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ โครงการต่างๆ ที่เด็กไทยส่งไปประกวดน่าสนใจทั้งสิ้น เช่น การศึกษาเกี่ยวกับการเดินของกิ้งกือ การแตกตัวของฝักต้อยติ่ง การหุบใบของไมยราบ และพฤติกรรมของแมลงช้างปีกใสเพื่อเพิ่มอัตราอยู่รอดและนำมาช่วยในการลดการระบาดของเพลี้ยแป้ง (รางวัลปี 2566)

Congratulations! มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 44 กับ ค่านิยมหลักใหม่ของนิด้า “WISE”

          ขอนำตัวอย่างโครงการการหุบใบของไมยราบซึ่งคลาสสิคมากมาเล่าถึงความแตกต่างระหว่างความรู้และปัญญา เด็กไทยสนใจว่าถ้าหยดน้ำลงใบไมยราบในระดับความสูงที่ต่างกัน จะมีผลต่อการหุบใบอย่างไร ในรูปแบบไหน ซึ่งการที่นักเรียนทำการศึกษาจนทราบเรื่องธรรมชาติของการหุบใบนี้ถือว่าเป็นความรู้ (knowledge) แต่เมื่อมีการสั่งสมความรู้ โดยการทดลองอยู่หลายครั้ง กระทั่งทราบความเชื่อมโยงระหว่างการหุบใบของไมยราบกับแผ่นดินไหว โดยใช้เรื่องการหุบใบของไมยราบมาใช้พยากรณ์ความรุนแรงและทิศทางของแผ่นดินไหวได้ การค้นพบความเชื่อมโยงดังกล่าวจึงเป็นปัญญา (wisdom) และจะช่วยลดการสูญเสียที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้

          INTEGRITY (ความซื่อตรง) เป็นความซื่อสัตย์ ยึดมั่นต่อหลักการความถูกต้องไม่ว่าจะมีผู้รู้เห็นหรือไม่ก็ตาม ง่ายที่สุดก็คือการจ่ายเงินซื้อของแล้วพนักงานทอนเงินเกินให้เรา แม้ไม่มีผู้รู้ว่าเราได้รับเงินเกิน แต่ตัวเราเองทราบก็ต้องคืนเงินให้กับพนักงานคนนั้น นิด้ามีโครงการ “โตไปไม่โกง” ของศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม หวังที่จะปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ให้มีความซื่อตรง ไม่ฉกฉวยผลประโยชน์ส่วนรวมเข้าตัวเองและพรรคพวก

Congratulations! มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 44 กับ ค่านิยมหลักใหม่ของนิด้า “WISE”

          SUSTAINABLE IMPACT (ผลกระทบที่ยั่งยืน) เป็นการทำงานที่ไม่หวังเพียงผลประโยชน์เฉพาะหน้า หรือประโยชน์ระยะสั้นซึ่งจะสร้างผลเสียหายให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต ดังนั้นในการทำโครงการต่างๆ ควรจะมีการตั้งคำถามว่าจะสร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมในระยะยาวได้อย่างไร และจะสร้างผลกระทบกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างไร ตัวอย่างปัจจุบันที่เป็นโครงการที่คำนึงผลกระทบระยะยาว เช่น โครงการอาคารเขียว (Green Building) ซึ่งเป็นการสร้างอาคารโดยใช้ทรัพยากร​ (น้ำ พลังงาน) อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการทำงานของผู้คนในอาคาร ลดปัญหาเรื่องมลพิษ มีความรับผิดชอบกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ที่ใช้ในบริเวณสนาม (Smog Vacuum Cleaner) และนวัตกรรมกระจกเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Glass)

          EMPATHY (ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น) ในสังคมที่มีความแตกต่างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดความเชื่อ ความสนใจ และความต้องการที่หลากหลาย รวมทั้งปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก เกิดความเหลื่อมล้ำหรือผลกระทบจากวิกฤตต่างๆ ดังนั้นในฐานะที่ชาวนิด้าที่ได้รับประโยชน์จาการเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกควรทำหน้าที่ด้วยการรับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ยอมรับความแตกต่าง และสามารถอยู่ร่วมกับคนที่มีความแตกต่างได้ และเพื่อช่วยให้คนที่ยากไร้สามารถเข้าถึงการบริการด้านต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมกับผู้อื่น อันเป็นหน้าที่ของผู้นำยุคใหม่ที่เรียกว่าผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathetic Leadership)

          WISE จึงเป็นค่านิยมหลักที่จะช่วยให้ชาวนิด้าสามารถนำปัญญาไปใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน​ ด้วยความซื่อตรงและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

Congratulations! มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 44 กับ ค่านิยมหลักใหม่ของนิด้า “WISE”