ขอแสดงความยินดีแด่  รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  กั่วเจริญ

ขอแสดงความยินดีแด่  รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  กั่วเจริญ

สถาบันขอแสดงความยินดีแด่  รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  กั่วเจริญ  ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา” ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

รศ.ดร. ปราโมทย์ กั่วเจริญ – สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (nida.ac.th)

ขอแสดงความยินดีแด่  รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  กั่วเจริญ