660420con2

สถาบัน ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ พนักงานสถาบัน สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (รหัส 9162) สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566

สถาบัน ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์