ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร

ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.นเรศร์ เกษะประกร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทย วาระปี 2567