ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร

ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.นเรศร์ เกษะประกร อาจารย์ประจำคณะ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณะทำงานศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการระดมทุนเพื่อการกระจายโอกาสการถือครองที่ดิน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)