ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินคดี คณะกรรมการนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป