ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม สภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป