'นิด้า' จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและการสร้างคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

‘นิด้า’ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและการสร้างคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นิด้า) จัดโครงการการพัฒนาเทคนิคในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและการสร้างคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์” ณ ห้อง 603-604 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยาย แลกเปลี่ยนเทคนิคการสื่อสาร และการเขียนคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานของ คณะ/หน่วยงาน ตนเองได้ ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 45 คน