โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมของไทย รวมไปถึงการเรียนรู้แบบสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และเข้าใจความต่างของคนในสังคม โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถปรับตัวและนำทักษะ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งยังถือเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 7 และ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป เป็นวิทยากรบรรยายในภาคภาษาอังกฤษ และระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรภาษาจีน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง เป็นวิทยากรบรรยายในภาคภาษาจีน โดยมีนักศึกษาต่างชาติ จาก 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และประเทศไทย จำนวน 96 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี