'นิด้า' จัดงานตรุษจีน สานความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

‘นิด้า’ จัดงานตรุษจีน สานความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การได้จัดงานตรุษจีน ณ ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาไทยที่ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและนานาชาติของสถาบันฯ และให้ความรู้เรื่องวันตรุษจีนและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษานานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 60 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สหพันธรัฐรัสเซีย และประเทศไทย ตามลำดับ ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ รองศาสตราจารย์ Goto Hiroki อาจารย์ประจำ คณะภาษาและการสื่อสาร นางหทัยกาญจน์ แม็คลอลิน ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริการงานวิทยาลัยนานาชาติ นางสาวนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ซึ่งการแสดงบนเวทีเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันประสบการณ์การจัดงานตรุษจีน การสาธิตการทำเกี๊ยว การแสดงดนตรีและร้องเพลงจีนจากผู้บริหารและนักศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี