ผู้แทนจาก Chengdu University Chengdu Municipal Bureau และ T-Lan MICE เยือนสถาบัน

ผู้แทนจาก Chengdu University Chengdu Municipal Bureau และ T-Lan MICE เยือนสถาบัน

            เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่านบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คณะการจัดการการท่องเที่ยว นางสาวนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Zhu Dan, Dean Assoc. Prof.Dr. Fu Jing, Assistant Dean Dr. Yue Peiyu, Head of MICE and Culture Industry Department Dr. He Da, อาจารย์ประจำ ผู้แทน School of Tourism and Culture Industry จาก Chengdu University Mr. Pan Xuesong, Director Chairman, Chengdu Municipal Bureau of Exposition & China Council for the Promotion of International Trade Chengdu Council Mr. Zhang Yu, Head of Exhibition Service Department, Chengdu International Business & Exhibition Promotion Center จากเทศบาลนครเฉิงตู Ms. Nancy Zhai, Vice General Manager และ Ms. Emily Zeng, Project Manager จากบริษัท T-Lan MICE สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา การจัดทำผลงานวิจัยร่วม การร่วมจัดการเรียนการสอน การฝึกงานของนักศึกษา ณ เทศบาลนครเฉิงตู และโครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ซึ่งสถาบัน และทั้งสามหน่วยงาน ตกลงเห็นชอบที่จะประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือร่วมกันต่อไป พร้อมทั้งนางสาวปัญชลี เรืองสมุทร บรรณรักษ์ได้นำเยี่ยมชมห้องสมุดสุขุมนวพันธ์ด้วย