โครงการการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

รับสมัครเข้าศึกษา โครงการการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ประจำภาคการศึกษา 1/2566

*** ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการสมัครเข้าศึกษาโครงการนี้ ***

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ l คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร l คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะนิติศาสตร์ l คณะการจัดการการท่องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ l วิทยาลัยนานาชาติ

วันที่สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 12 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลการคัดเลือก 27 กรกฎาคม 2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาของ 25 มหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาให้เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตาม Link : https://cgau.nida.ac.th/

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข้อมูลโครงการการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

คณะ/รายวิชา ที่เปิดรับสมัคร

1) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 • ศธ4000 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • ศธ5000 เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ธุรกิจ
 • ศธ6001 จุลเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • ศธ6003 พื้นฐานบัญชีและการจัดการทางการเงิน
 • ศธ6005 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ศธ7002 การวางแผนและจัดการโครงการ
 • ศก6014 ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์
 • ศก6012 เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบการเงิน
 • ศก7011 ทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์
 • ศก7021 การวางแผนการเงินและการจัดการความมั่งคั่ง
 • EX7020 การเงินสำหรับผู้บริหาร
 • EX7050 การบริหารภายใต้พลวัตเศรษฐกิจโลก

2) คณะสถิติประยุกต์

 • คส6103 การประมวลผลบนคลาวด์
 • คส6104 ความมั่นคงทางไซเบอร์และการจัดการความมั่นคงระบบสารสนเทศ
 • คส7101 ปัญญาประดิษฐ์
 • คส7302 ความเป็นจริงเสริมและความเป็นจริงเสมือน
 • คส7301 การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่
 • คส7404 การพัฒนาระบบสารสนเทศที่คล่องตัว

3) คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

 • พค7101 กระบวนการนโยบาย
 • พค7103 ประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ทางสังคม
 • พค7202 ภาวะผู้นําวัฒนธรรมองค์การและการจัดการความเปลี่ยนแปลง
 • กย7102 โครงสร้างอำนาจและยุทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่น
 • กย7202 การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • กย7203 การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาในเอเชียใต้และตะวันออกกลาง

4) คณะภาษาและการสื่อสาร

 • อพอ6001 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ

5) คณะนิติศาสตร์

 • กม6003 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
 • กม7403 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

6) คณะการจัดการการท่องเที่ยว

 • ทท6002 พลวัตการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
 • ทท6003 นวัตกรรมสำหรับการวางแผนธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
 • ทท6004 นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • ทท7103 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว

7) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
– นน7004 โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
– นน7017 ชุมชนออนไลน์และการจัดการโครงการรณรงค์แบบไวรัล
– นน8100 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง

8) วิทยาลัยนานาชาติ

 • MM6001 Human Capital and Organizational Management
 • MM7403 Business Innovation

การพิจารณาคัดเลือก

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของแต่ละคณะขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณบดี คณะที่สมัครเข้าศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่รับเข้าศึกษา ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณบดี คณะที่สมัครเข้าศึกษาให้ถือเป็นที่สุด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 1. ค่าบำรุงสถาบัน
  (1) ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
  (2) ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
 2. ค่าลงทะเบียน
  (1) ค่าลงทะเบียนเพื่อหน่วยกิตหรือเพื่อร่วมฟัง ภาคปกติ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
  (2) ค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ/หลักสูตร
  (3) ค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการภาคภาษาอังกฤษ หรือรายวิชาปฏิบัติการ หรือรายวิชาศึกษาดูงาน หรือค่ากิจกรรมพิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ

ค่าธรรมเนียมการอื่นๆ
(1) ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี คนละ 700 บาท ต่อภาคการศึกษา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
(2) ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ คนละ 600 บาท ต่อภาคการศึกษา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)

ขั้นตอนการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ ที่ https://cgau.nida.ac.th/th/ และปฏิบัติดังนี้

1) เลือกเมนูสมัครเรียน
2) กรอกข้อมูลผู้สมัคร
3) เลือกรายวิชาที่สนใจศึกษาต่อ
4) ส่งหลักฐานการยื่นสมัครมายัง E-mail : edu_serv@nida.ac.th

หมายเหตุ :

 1. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร และหลักฐานการยื่นสมัครแล้ว
 2. กรณีที่ผู้สมัครต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ : 0 2727 3369 หรือ E-mail : edu_serv@nida.ac.th

ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน