โครงการการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

รับสมัครเข้าศึกษา โครงการการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ประจำภาคการศึกษา 2/2566

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ l คณะสถิติประยุกต์ l คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
คณะภาษาและการสื่อสาร l คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์ l คณะการจัดการการท่องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ l วิทยาลัยนานาชาติ

วันที่สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ธันวาคม 2566
ประกาศผลการคัดเลือก 22 ธันวาคม 2566

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

ให้เป็นไปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
http://cgau.nida.ac.th/th/images/documents/tuition_fee_cgau.pdf

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาของ 25 มหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาให้เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตาม Link : https://cgau.nida.ac.th/

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข้อมูลโครงการการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

คณะ/รายวิชา ที่เปิดรับสมัคร

คณะบริหารธุรกิจ

 • บธ7802 ประสาทวิทยาและการตัดสินใจทางกลยุทธ์

คณะสถิติประยุกต์

 • วขวข5001 เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล
 • วขวข6003 การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง
 • วขวข6005 การวิเคราะห์ข้อมูล ณ ขณะปัจจุบันและกระแสต่อเนื่องของข้อมูล

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

 • กย7101 การกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
 • กย7103 การเมืองท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
 • พค7904 การมีส่วนร่วม การจัดการความขัดแย้งและภัยพิบัติ
 • พค7906 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางสังคม

คณะภาษาและการสื่อสาร

 • อพอ7002 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการแปล
 • MLT7204 Translation for English Language Studies and Teaching

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • พอ7021 ระบบงานทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์การ

คณะนิติศาสตร์

 • กบ5002 หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการจัดองค์กร
 • กบ6002 กฎหมายอาญากับการบริหาร
 • กบ6005 ระเบียบวิธีวิจัย

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

 • ทท6001 กระบวนทัศน์และจริยธรรมในการดำเนินการทางการท่องเที่ยวและบริการ
 • ทท6004 นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • ทท6005 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ
 • ทท7202 การพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
 • ทท7203 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
 • ทท7204 การวางแผนทางการเงินและการลงทุนสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 • นน6002 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล
 • นน6003 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
 • นน7004 โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
 • นว7002 กลยุทธ์การจัดการสื่อดิจิทัลและเครือข่าย

วิทยาลัยนานาชาติ

 • MM7201 Financial Management
 • MM7504 Business Strategy and Strategic Management

การพิจารณาคัดเลือก

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของแต่ละคณะขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณบดี คณะที่สมัครเข้าศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่รับเข้าศึกษา ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณบดี คณะที่สมัครเข้าศึกษาให้ถือเป็นที่สุด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 1. ค่าบำรุงสถาบัน
  (1) ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
  (2) ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
 2. ค่าลงทะเบียน
  (1) ค่าลงทะเบียนเพื่อหน่วยกิตหรือเพื่อร่วมฟัง ภาคปกติ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
  (2) ค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ/หลักสูตร
  (3) ค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการภาคภาษาอังกฤษ หรือรายวิชาปฏิบัติการ หรือรายวิชาศึกษาดูงาน หรือค่ากิจกรรมพิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ

ค่าธรรมเนียมการอื่นๆ
(1) ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี คนละ 700 บาท ต่อภาคการศึกษา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
(2) ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ คนละ 600 บาท ต่อภาคการศึกษา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)

ขั้นตอนการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ ที่ https://cgau.nida.ac.th/th/ และปฏิบัติดังนี้

1) เลือกเมนูสมัครเรียน
2) กรอกข้อมูลผู้สมัคร
3) เลือกรายวิชาที่สนใจศึกษาต่อ
4) ส่งหลักฐานการยื่นสมัครมายัง E-mail : edu_serv@nida.ac.th

หมายเหตุ :

 1. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร และหลักฐานการยื่นสมัครแล้ว
 2. กรณีที่ผู้สมัครต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ : 0 2727 3369 หรือ E-mail : edu_serv@nida.ac.th

ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน