NIDA กับการพัฒนาระบบพื้นฐานจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (NIDA Smart Energy and Environment Platform)

NIDA กับการพัฒนาระบบพื้นฐานจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (NIDA Smart Energy and Environment Platform)

สถาบันมีการพัฒนาระบบพื้นฐานจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (NIDA Smart Energy and Environment Platform) ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนย่านบางกะปิด้านดิจิทัลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ระยะที่ 1) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์ นพเกตุ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อเชื่อมต่อการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานไฟฟ้า และข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม การติดตั้งอุปกรณ์ IOT สิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศ ฝุ่น PM 2.5/คุณภาพน้ำเสีย) และพลังงานไฟฟ้าตามแต่ละอาคาร เพื่อแสดงบน website และ Dash board และพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์กลางข้อมูลให้เมือง Smart Bangkapi ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กรุงเทพฯ ได้ใช้เป็นรากฐานในการพัฒนาดิจิทัลทั้งด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไปทั้ง 50เขต ในกรุงเทพฯ ได้อย่างยั่งยืน โดยผู้ที่สนใจข้อมูลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ http://smart.nida.ac.th/login และ http://environment.nida.ac.th/login

NIDA กับการพัฒนาระบบพื้นฐานจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (NIDA Smart Energy and Environment Platform)

1. แหล่งข้อมูลติดตาม การใช้พลังงานจาก Solar cell ( http://smart.nida.ac.th )

NIDA กับการพัฒนาระบบพื้นฐานจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (NIDA Smart Energy and Environment Platform)
NIDA กับการพัฒนาระบบพื้นฐานจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (NIDA Smart Energy and Environment Platform)

2. แหล่งข้อมูลติดตาม การลดการปล่อยก๊าซ CO2 จาก Solar cell ( http://environment.nida.ac.th )

NIDA กับการพัฒนาระบบพื้นฐานจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (NIDA Smart Energy and Environment Platform)