z7 scaled

ผู้แทนจาก Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การได้นำคณะผู้แทนจาก Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้แก่ 1) คุณ Xavier Grosmaitre ตำแหน่ง Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation 2) คุณ Gabrielle Lenormand ตำแหน่ง Head of Campus France Thailand 3) คุณ Wanpen Sirapat ตำแหน่ง Budget and Scholarship Coordinator และ 4) คุณ Jutaporn Kanjanakuha ตำแหน่ง Assistant to Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation ที่ได้เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือกับผู้บริหารสถาบันเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน 

          ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์ คณบดีคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิติศาสตร์ ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถิติประยุกต์ คุณนิภา ชุมสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และ คุณพัชรา ชัยวัฒนากุลกิจ นักวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องราชพฤกษ์ (ห้อง VIP) ชั้น ๒ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ รวมถึง คณะผู้แทนจาก Campus France ได้จัดการบรรยายแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน ในหัวข้อ “Studies in France and Scholarships & Fellowship and Mobility Programs”

ผู้แทนจาก Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน