รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานยุทธศาสตร์

  1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) จำนวน 543.5430 ล้านบาท

  1. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 2566

            ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 542.6405 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.83 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

รายละเอียดดังแนบ