timeline nida 6

ที่สุดของความประทับใจใน นิด้า

โดย นาย ยอด ปิ่นโรจน์ (ศิษย์เก่าคณะภาษาและการสื่อสาร)

ช่วงเวลาวิกฤตโควิด19 นั้นมาพร้อมกับความยากลำบากที่สุดของผมแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ผมประทับใจที่สุดเพราะผม ได้ มาเป็นลูกศิษย์ที่นิด้า ผมทำงานในสายงานด้านการดูแลสุขภาพ ผมได้รับการสอนให้ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม แม้ว่าผมจะเข้า เรียนปริญญาโทคณะภาษาและการสื่อสาร แต่ผมก็สามารถใช้ชีวิตการเรียนได้อย่างมีความสุข เพราะเคมีที่ตรงกันกับนิด้า ผมได้รับการปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจจากนิด้าที่คล้ายกันคือ นิด้ามุ่งเน้นบ่มเพาะบัณฑิตให้นำองค์ ความรู้ สติปัญญาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่งต่อสู่สังคมเพื่อพัฒนาประเทศชาติ ความประทับใจที่เป็นที่สุดนี้ผมได้รับจากสามเสาหลักทั้งในด้านปรัชญาของสถาบัน หลักสูตร และคณาจารย์ของนิด้า 

นิด้ามีแนวคิดในก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้และปัญญา เพื่อนำไปพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงก้าวหน้า ผม รักการพัฒนาตนเองและเชื่อมั่นในปรัชญาของนิด้านี้ว่าจะช่วยชี้นำให้เกิดปัญญาและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 

นิด้ายังมีหลักสูตรที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ จริงและได้รับการออกแบบอย่างลงตัว เหมาะสำหรับผมมากที่ต้องทำงาน และเรียนควบคู่กัน ผมเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ผมเชื่อว่าถ้าผมยิ่งมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้ผมได้ดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยชาวต่างชาติที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ผมประทับใจหลักสูตรในเนื้อหาหลายวิชาด้วยกัน เช่นวิชาการติดต่อสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ทำให้ผมมีความเข้าอกเข้าใจผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น หรือแม้แต่วิชาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษของอาจารย์เกศกานดา แม้ผมเรียนจบมาได้2 ปีกว่าแล้ว ผมยังนำเอกสารของท่านมาอ่านทบทวนอยู่เป็นระยะๆ ยิ่งไปกว่านั้นงานที่อาจารย์ มอบหมายให้นักศึกษา ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น งานเขียนเรซูเม่ของอาจารย์ Andrew งานเขียนบทสำหรับการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษของอาจารย์อารีย์ และงานเขียนแบบบูรณาการของอาจารย์กษมา 

คณาจารย์ของคณะภาษาและการสื่อสารที่ผมได้สัมผัสโดยตรง ทุกท่านล้วนมีความเมตตาสูง เข้าอกเข้าใจนักศึกษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะช่วงเรียนออนไลน์ ท่านสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม ได้แก่อาจารย์สาวิตรี สอนวิชาวาทกรรม, อาจารย์ สรุจ สอนวิชาวิจัยและที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมมากที่สุดคือ ช่วงที่ผมเรียนวิชาการฟังและการพูดในที่ทำงาน ผมลดน้ำหนักตัวลงได้ถึง 10 กิโลกรัม เพราะอาจารย์ จิราภามอบหมายงานเรื่อง การพูดเพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟัง ท่านสอนว่า “ถ้าจะทำให้คนเชื่อในสิ่งที่เราพูด เราต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีก่อน” ผมจึงปรับเปลี่ยนที่ ตัวเองก่อน ซึ่งปัจจุบันผมสามารถพูดโน้มน้าวใจผู้ป่วยเรื่องการควบคุมน้ำหนักตัวได้อย่างมั่นใจและน่าเชื่อถือมากขึ้น 

ความประทับใจในนิด้าของผมทั้งในด้านปรัชญาของสถาบัน หลักสูตร และคณาจารย์ ส่งผลให้ผมพัฒนาตนเองขึ้นไป อีกขั้นหนึ่ง มีความพร้อมด้านร่างกาย มีแนวคิดที่สามารถพัฒนาต่อได้ และได้ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์สุขต่อสังคมโดยผ่าน การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ที่สุดของความประทับใจของผมนี้ได้ กลายเป็นประสบการณ์และความทรงจำ อันล้ำค่าตราบจนปัจจุบัน