ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

สถาบันขอแสดงความยินดีแด่ “ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ” ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

(ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป)