รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานที่ส่วนสื่อสารองค์การ

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานที่ส่วนสื่อสารองค์การ

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ
สังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานที่ส่วนสื่อสารองค์การ
กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ สำนักงานยุทธศาสตร์

อัตราเงินเดือน

ปริญญาตรี 19,500.- บาท

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

  1. ผลิตสื่อภาพนิ่ง Infographic ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน เพื่อเผยแพร่บนsocial Media ทุกช่องทาง ออกแบบสื่อ/รูปภาพต่างๆ เพื่อใช้ภายในองค์กร ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดใหม่ๆ ออกแบบป้ายโฆษณาต่างๆ ออกแบบสำหรับงาน Website,Logo,Corporate Identity และงานออกแบบเฉพาะกิจในโครงการ/กิจกรรม
  2. ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่กิจกรรม งานสัมมนาต่างๆ ของสถาบันดูแลรักษา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบถ่ายทอดสด live streaming เบื้องต้น
  3. ผลิตวีดีทัศน์สัมภาษณ์พิเศษ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์
  4. บันทึกภาพและตัดต่อวีดีทัศน์ กิจกรรม/เสวนาวิชาการของสถาบัน
  5. งานบำรุง รักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่
  • เตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง และจัดหาอุปกรณ์ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้
  • รับผิดชอบดูแล รักษา ทำความสะอาดห้องสตูดิโอให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

6. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น จัดทำข่าว บทความ รายงาน สกู๊ปพิเศษ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน

เอกสารประกาศรับสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ

ระเบียบการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ https://personnel.nida.ac.th /หัวข้อ “สมัครงานสายสนับสนุนวิชาการ” ไปที่หัวข้อ “สมัครออนไลน์ได้ที่นี่” 11 กันยายน – 22 กันยายน 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์ 02 – 727 3401 ในวันเวลาราชการ Email :job@nida.ac.th

Line : @810zqvao

สมัครงานออนไลน์