อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในทางวิชาการและการสนับสนุนวิชาการ"

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในทางวิชาการและการสนับสนุนวิชาการ”

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในทางวิชาการและการสนับสนุนวิชาการ”
วันที่ 28 มีนาคม 2567
ณ ห้อง 601 – 602 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี
เวลา 10.00 – 15.00 น.

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 มีนาคม 2567
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a-9d29iPPkqR3I2yUBpoImri7QiW9rNHvIBDUZT3SJpUNDIyOFNOVkVLRUgyRlFCMFI4QVk1UzYyMy4u

จัดโดย ส่วนการเรียนรู้และพัฒนาความก้าวหน้า
กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
0 2727 3408