"พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร วบส. รุ่นที่ 9"

“พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร วบส. รุ่นที่ 9”

            วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (NIDA) จัดงานเสวนาวิชาการและปัจฉิมนิเทศ “ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ”

            โดยภายในงานมีการจัดเสวนาวิชาการ และปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายภาคส่วน ก่อนจะปิดท้ายด้วยการสรุปภาพรวมของหลักสูตร โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) พร้อมด้วย ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์