‘วบส. นิด้า’ จัดสัมมนาวิชาการ AMM FORUM รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ‘เศรษฐา ทวีสิน’ ปาฐกถาพิเศษ ‘อนาคตเศรษฐกิจไทย’

‘วบส. นิด้า’ จัดสัมมนาวิชาการ AMM FORUM รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ‘เศรษฐา ทวีสิน’ ปาฐกถาพิเศษ ‘อนาคตเศรษฐกิจไทย’

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) ร่วมกับ วบส รุ่น 4  จัดงานสัมมนาวิชาการ AMM FORUM  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

            งานสัมมนาวิชาการในวันนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจไทย” โดยมีคณะผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา วบส รุ่น 1 – รุ่น 10 รวมถึงสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 400 คน

            โดยเนื้อหาตอนหนึ่ง นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึง การเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในระยะเวลาเกือบ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่รัฐบาลแถลงนโยบาย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการดำเนินการในระยะเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในหลายกลุ่ม โดยนโยบายที่ได้ดำเนินการในระยะเร่งด่วน คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลดค่าครองชีพ และการเพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถฟื้นตัว และกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง

            สำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะกลาง และระยะยาว รัฐบาลได้วางเป้าหมายไปสู่อนาคต โดยได้วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ให้กับประเทศ ทลายข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ปิดกั้น การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของประเทศ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน และดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมสร้างโอกาสและความแข็งแกร่งให้กับประเทศในทุกมิติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นประเทศที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมที่จะขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคต่อไป

            “ขอยืนยันว่าการดำเนินนโยบายไม่ใช่การหาเสียงหรือหวังผลทางการเมือง แต่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน” นายเศรษฐากล่าว

#วบส.นิด้า #AMMFORUM #สัมมนาวิชาการ #ปาฐกถาพิเศษ #อนาคตเศรษฐกิจไทย

#NIDA #NIDAThailand

#WISDOMforSustainableDevelopment

#สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

#SDG1 #SDG3 #SDG4 #SDG8 #SDG9 #SDG10 #SDG11 #SDG17