f405685d7fa04243f2953d00aa97ba22 490 1070 1

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เยือน นิด้า ศึกษาดูกระบวนการในการทำโพล”นิด้าโพล”

 วันที่ 16 มี.ค. 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย นำโดย H.E. Mr. Moon Seoung-hyun, Ambassador of the Republic of Korea to Thailand โดยมี ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ “นิด้าโพล” ให้การต้อนรับ โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อรับฟังการบรรยายถึงกระบวนการในการทำโพล รวมถึงถึงโอกาสที่จะมีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” และ NIDA Smart Compact City Center (NIDA S2C°)

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เยือน นิด้า ศึกษาดูกระบวนการในการทำโพล
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เยือน นิด้า ศึกษาดูกระบวนการในการทำโพล
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เยือน นิด้า ศึกษาดูกระบวนการในการทำโพล
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เยือน นิด้า ศึกษาดูกระบวนการในการทำโพล
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เยือน นิด้า ศึกษาดูกระบวนการในการทำโพล
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เยือน นิด้า ศึกษาดูกระบวนการในการทำโพล
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เยือน นิด้า ศึกษาดูกระบวนการในการทำโพล
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เยือน นิด้า ศึกษาดูกระบวนการในการทำโพล
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เยือน นิด้า ศึกษาดูกระบวนการในการทำโพล