f405685d7fa04243f2953d00aa97ba22 490 1070 1

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เยือน นิด้า ศึกษาดูกระบวนการในการทำโพล”นิด้าโพล”

 วันที่ 16 มี.ค. 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย นำโดย H.E. Mr. Moon Seoung-hyun, Ambassador of the Republic of Korea to Thailand โดยมี ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ “นิด้าโพล” ให้การต้อนรับ โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อรับฟังการบรรยายถึงกระบวนการในการทำโพล รวมถึงถึงโอกาสที่จะมีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” และ NIDA Smart Compact City Center (NIDA S2C°)