โครงการวิจัยเรื่อง “การคาดการณ์อนาคตการศึกษาทางเลือก”

โครงการวิจัยเรื่อง “การคาดการณ์อนาคตการศึกษาทางเลือก”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การคาดการณ์อนาคตการศึกษาทางเลือก” ซึ่งขณะนี้การดำเนินโครงการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางเลือกในอนาคตให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ผ่านงานประชุมในหัวข้อ “การศึกษาทางเลือกในอนาคต”

ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 13.00 น. ห้องประชุมพระศิวะ ชั้น ๓ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

สามารถสแกน QR Code ในภาพเพื่อลงทะเบียน (ฟรี) ได้แล้ววันนี้ หรือคลิกลงทะเบียนได้ที่

https://forms.gle/YKu5UhPRMrsax1L88

โครงการวิจัยเรื่อง “การคาดการณ์อนาคตการศึกษาทางเลือก”