NIDA Academic Forum : การจัดสรรภาระอย่างเป็นธรรมจากการติดตั้งแผงโซล่าร์ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพื่อกระจายผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

NIDA Academic Forum : การจัดสรรภาระอย่างเป็นธรรมจากการติดตั้งแผงโซล่าร์ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพื่อกระจายผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

สำนักวิจัย ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา NIDA Academic Forum

เรื่อง “การจัดสรรภาระอย่างเป็นธรรมจากการติดตั้งแผงโซล่าร์ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพื่อกระจายผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”

วัตถุประสงค์การสัมมนา

  • เพื่อเสนอแนวทางการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการติดตั้งแผงโซล่าร์บนหลังคาบ้านของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย
  • เพื่อให้ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ทำให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้องเสียผลประโยชน์ หรือต้องรับภาระเพิ่มขึ้น

กำหนดการสัมมนา

  • วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
  • เวลา 8.30 – 12.00 น.
  • ห้องประชุม 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสตร์
  • Facebook Live: Research center at NIDA

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/1jt3dDia2GPcprmw5

NIDA Academic Forum : การจัดสรรภาระอย่างเป็นธรรมจากการติดตั้งแผงโซล่าร์ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพื่อกระจายผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง