Alliance of China-Thailand Universities และ Institute for East & West International Education เยือนสถาบัน

Alliance of China-Thailand Universities และ Institute for East & West International Education เยือนสถาบัน

            เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ นางสาวนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr. E Xuewen – Secretary-General, ดร.จิดาภา ชลธารรัตนพงศ์ – Bangkok Secretariat จาก Alliance of China-Thailand Universities (ACTU) Mr. Wang Huanchen – General Manager, Mr. Feng Jishang – Director of Product Development จาก Institute for East & West International Education และ Wiseway Global สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Dr. Zhang Li, Assistant President จากมหาวิทยาลัยสยาม ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับโอกาสการสร้างกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานของนักศึกษา การร่วมจัดการฝึกอบรม การฝึกงานของนักศึกษา การเป็นบริษัทตัวแทนจัดหานักศึกษาชาวจีนเข้าศึกษา ณ สถาบัน และโครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ซึ่งสถาบัน และทั้งสองหน่วยงาน ตกลงเห็นชอบที่จะประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือร่วมกันต่อไป พร้อมทั้งบรรณรักษ์ได้นำเยี่ยมชมห้องสมุดสุขุมนวพันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักบรรณสารการพัฒนาได้นำเยี่ยมชมห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ด้วย