รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ รอบพิเศษ

รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ รอบพิเศษ (เปิดเรียน สิงหาคม 2566)

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ รอบพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรณีสอบสัมภาษณ์ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา และกรณีมีประสบการณ์การทำงาน

  • ระยะเวลารับสมัคร บัดนี้ – 23 มิถุนายน 2566
  • วันประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2566
  • วับสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2566
  • วันประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร (กรณีสอบสัมภาษณ์)
– คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน (จะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาค)
– คุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา
2. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่า
3. สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น จะต้องศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาญี่ปุ่นในระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอื่น โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่าระดับ N๓

คุณสมบัติของผู้สมัคร (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)
            เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในภาคสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี (จะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาค) และจะต้องมีผลการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดังนี้

  • ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 ไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติของผู้สมัคร (กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน)
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนและได้การรับรองวุฒิการศึกษาจากสำนักงานปสัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. มีประสบการณ์ทำงาน ๑ ปี นับถึงวันเปิดภาค (ยกเว้นคณะนิติศาสตร์จะต้องมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี นับถึงวันสมัครและคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องมีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี นับถึงวันสมัคร
3. ผู้สมัครจะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้มาศึกษาเต็มเวลา