รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1 /2567 (เปิดเรียน มกราคม 2567)

รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1 /2567 (เปิดเรียน มกราคม 2567)

กรณีสอบสัมภาษณ์ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา และกรณีมีประสบการณ์การทำงาน

  • ระยะเวลารับสมัคร บัดนี้ – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
  • วันประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
  • วับสอบคัดเลือก วันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
  • วันประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567

คุณสมบัติของผู้สมัคร (กรณีสอบสัมภาษณ์)
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน (จะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาค)
คุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา
2.หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่า
3.สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น จะต้องศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาญี่ปุ่นในระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอื่น โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่าระดับ N๓

คุณสมบัติของผู้สมัคร (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในภาคสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี (จะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาค) และจะต้องมีผลการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดังนี้
ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.00
ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.75
ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 ไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติของผู้สมัคร (กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน)

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนและได้การรับรองวุฒิการศึกษาจากสำนักงานปสัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  2. มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี นับถึงวันเปิดภาค (ยกเว้นคณะนิติศาสตร์จะต้องมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี นับถึงวันสมัครและคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องมีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี นับถึงวันสมัคร
  3. ผู้สมัครจะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้มาศึกษาเต็มเวลา