หลักสูตรประกาศนียบัตรทาง กฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 9

หลักสูตรประกาศนียบัตรทาง กฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 9

หลักสูตรประกาศนียบัตรทาง กฎหมายปกครอง และ คดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 9 ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนึ้ ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2566 

เปิดเรียน ภาคต้น 13  มกราคม 2567

จัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง หลักสูตร 8 เดือน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 69,000 บาท

(แบ่งชำระได้ 4 งวด)

ส่วนลด 4,000 บาท สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ฟรี ค่าบรรยายเสริมพื้นฐาน 30 ชั่วโมง

ฟรี ค่าศึกษาดูงาน

รับจำนวนจำกัดห้องละไม่เกิน 50 คน

เน้นเรียนคลาสเล็กเพื่อสามารถซักถามแลกเปลี่ยนกับวิทยากรได้อย่างใกล้ชิด

“มีการฝึกปฏิบัติจริง” ในด้าน กฏหมายปกครอง และคดีปกครอง

มีระบบทบทวนย้อนหลัง e-learning

ผู้สำเร็จการอบรมสามารถเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ 4 วิชา “โดยไม่มีค่าใช้จ่าย”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

หลักสูตรประกาศนียบัตรทาง กฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 9