หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 8

หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 8

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2566
เปิดเรียน ภาคต้น 19 สิงหาคม 2566

จัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง หลักสูตร 8 เดือน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 69,000 บาท (แบ่งชำระได้ 4 งวด)
ส่วนลด 4,000 บาท สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฟรี ค่าบรรยายเสริมพื้นฐาน 30 ชั่วโมง
ฟรี ค่าศึกษาดูงาน

รับจำนวนจำกัดห้องละไม่เกิน 50 คน

เน้นเรียนคลาสเล็กเพื่อสามารถซักถามแลกเปลี่ยนกับวิทยากรได้อย่างใกล้ชิด
“มีการฝึกปฏิบัติจริง”
มีระบบทบทวนย้อนหลัง e-learning

ผู้สำเร็จการอบรมสามารถเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ 4 วิชา “โดยไม่มีค่าใช้จ่าย”

ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 8