ขอแสดงความยินดีแด่ “รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา” เข้ารับโล่พระราชทาน ‘อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566’ ในสาขาสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแด่ “รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา” เข้ารับโล่พระราชทาน ‘อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566’ ในสาขาสังคมศาสตร์

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (นิด้า) ในโอกาสเข้ารับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขาสังคมศาสตร์ ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2566 เรื่อง “อุดมศึกษาอัจฉริยะ: เปิดโอกาสเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Smart University: Open Opportunities for Lifelong Learning) ซึ่งจัดโดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
            โดยโล่พระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 นี้ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้ดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ มีงานวิจัยที่ดีเด่น มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยได้มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566” จำนวน 5 สาขา โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 1. ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 2. ศาสตราจารย์ พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขามนุษยศาสตร์
 5. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม