การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ

NIDA Academic Writing 2023 : Academic Writing for Publication in International Journals (การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ)

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

NIDA Academic Writing 2023(บรรยายเป็นภาษาไทย)
Academic Writing for Publication in International Journals
(การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ)

รูปแบบอบรม
On-Site เท่านั้น

กำหนดการอบรม แบ่งเป็น 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 4 ก.ค. 66 เวลา 13.00 – 16.00 น.
หัวข้อ”การเตรียมพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยสู่การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

 • เส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ
 • Hard skills และ Soft skills ที่จำเป็นต่อความสำเร็จที่ยั่งยืนในการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่วารสารนานาชาติที่มีคุณภาพต้องการ?
 • การวางแผนและออกแบบงานวิจัยเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 • การตรวจสอบคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลต่างๆ และการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการได้ตอบรับตีพิมพ์จากวารสารระดับนานาชาติ
 • ถาม-ตอบ ให้คำปรึกษาในการเลือกหัวข้อและออกแบบงานวิจัย

วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค. 66 เวลา 13.00 – 16.00 น.
หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 • ลักษณะและองค์ประกอบของบทความวิจัย
 • การวางแผนการเขียนบทความวิจัย
 • การเขียนเนื้อหาในส่วนต่าง ๆ ของบทความวิจัย
 • เทคนิคการอ้างอิง
 • จรรยาบรรณและจริยธรรมในการการเขียนบทความวิจัย
 • การส่งบทความวิจัยไปยังวารสารและการรับมือกับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ถาม-ตอบ ให้คำแนะนำในการเขียนบทความวิจัย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 • คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
 • เข้าร่วมงานครบ 2 ครั้ง (ในที่ตั้ง) ได้รับใบประกาศนียบัตร

สถานที่จัดงาน
ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้สนใจร่วมกิจกรรม สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้ หรือลงทะเบียนผ่านทาง URL: https://forms.gle/VjjbGvprB9mSWFuGA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02 7273300, 027273024
E-mail: nidaconference@nida.ac.th
Facebook Page: Research Center at NIDA

NIDA Academic Writing 2023 : Academic Writing for Publication in International Journals (การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ)