อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในทางวิชาการและการสนับสนุนวิชาการ"

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในทางวิชาการและการสนับสนุนวิชาการ”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ (Cultural Leaders: W = WISDOM ปัญญา) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

“การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในทางวิชาการและการสนับสนุนวิชาการ”

โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมของสายวิชาการ วันที่ 28 มีนาคม 2567 และสายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยสถาบันได้รับเกียรติจาก ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร นายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และ CEO บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์

การอบรมดังกล่าวถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้าง “ปัญญา” ตามค่านิยมหลักใหม่ของสถาบัน (WISE) เพื่อให้บุคลากรมีความรอบรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ปัญญาประดิษฐ์” หรือ AI ที่เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจและสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การตอบคำถาม หรือแก้ไขปัญหาของผู้เรียน รวมทั้งการสนับสนุนงานในด้านต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นต่อไป