ผลการประเมินคุณภาพ

การประเมิน
การประเมิน
การประเมิน
การประเมิน

สํานักงบประมาณ

รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART)

ปีงบประมาณ

25512552255325542555
67.28
พอใช้
85.00
ดี
91.16
ดี
93.15
ดี
67.28
ดี

ระดับการให้คะแนน คือ พอใช้ได้ (50 – 69), ค่อนข้างดี (70 – 84), ดี (85 – 100)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ

2550255125522553255425552556
4.30494.28134.26524.29744.64894.66974.7075

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

ปีงบประมาณ

2550255125522553*2554*2555*
2.69
ดีมาก
2.72
ดีมาก
2.87
ดีมาก
4.91
ดีมาก
4.91
ดีมาก
4.91
ดีมาก

หมายเหตุ * เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถาบัน

รอบสอง 2550รอบสาม 2555
2.69
ดี
2.69
ดีมาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

คณะคะแนนระดับ
คณะรัฐประศาสนศาตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
4.52
4.88
4.60
4.58
4.69
4.51
4.61
4.64
4.67
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก