640922 07

‘นิด้า’ จับมือ ESC Training Center ตั้งศูนย์การเรียนรู้ Crypto Currency และเทคโนโลยี Blockchain

    เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำโดย ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บริษัท อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งมี คุณสินีนารถ เองตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยมี ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ นิด้า และ ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร ร่วมลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วย คุณสมใจนึก เองตระกูล , รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล และแขกผู้มีเกียรติของทั้งสองฝ่ายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ ESC Park Hotel

          โดยความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้ สืบเนื่องจากทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโลกการเงินในอนาคตอันใกล้นี้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากและรวดเร็ว การเงินในปัจจุบันจะถูกทดแทนและแทนที่ด้วยระบบการเงินที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นผลให้ระบบการเงินต่างๆ จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศต่างๆ ทั่วโลก ต่างให้ความสนใจและมีแนวทางที่จะปฏิรูประบบการเงินของตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Crypto Currency, Digital Money, Token ต่างๆ รวมถึงการให้การยอมรับระบบการเงินรูปแบบใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ระบบการเงินปัจจุบัน 

          ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงมีความเห็นร่วมกันว่า เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปที่กำลังสนใจระบบการเงินที่เรียกว่า FinTech มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดทักษะที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดตั้งและดำเนินการพัฒนาศูนย์การให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้ FinTech ภายในเดือนธันวาคม 2564 พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมทั้ง Online และ Offline องค์ความรู้ในรูปแบบของเอกสารและ e-Book รวมทั้งการจัดให้มีประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันนำไปสู่การพัฒนาให้กับประชาชนที่สนใจในวงกว้าง

          ทั้งนี้ ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะสนับสนุนการจัดหาองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับ FinTech และ Blockchain ภายในศูนย์การให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้ FinTech ที่จะได้จัดตั้งขึ้น และ บริษัท อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จะเป็นผู้จัดหาสถานที่รวมทั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในศูนย์ฯ เพื่อรองรับประชาชนผู้สนใจในอนาคตอันใกล้นี้

'นิด้า' จับมือ ESC Training Center ตั้งศูนย์การเรียนรู้ Crypto Currency และเทคโนโลยี Blockchain
'นิด้า' จับมือ ESC Training Center ตั้งศูนย์การเรียนรู้ Crypto Currency และเทคโนโลยี Blockchain
'นิด้า' จับมือ ESC Training Center ตั้งศูนย์การเรียนรู้ Crypto Currency และเทคโนโลยี Blockchain
'นิด้า' จับมือ ESC Training Center ตั้งศูนย์การเรียนรู้ Crypto Currency และเทคโนโลยี Blockchain
'นิด้า' จับมือ ESC Training Center ตั้งศูนย์การเรียนรู้ Crypto Currency และเทคโนโลยี Blockchain
'นิด้า' จับมือ ESC Training Center ตั้งศูนย์การเรียนรู้ Crypto Currency และเทคโนโลยี Blockchain
'นิด้า' จับมือ ESC Training Center ตั้งศูนย์การเรียนรู้ Crypto Currency และเทคโนโลยี Blockchain