651129oia 05 scaled

ผู้แทนจาก National Institute of Public Administration (NIPA) เยือนสถาบัน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คุณนิภา ชุมสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คุณสุพิชญ์ชา คนชม นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ  และคุณภาณุ บุญมา นักวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก National Institute of Public Administration (NIPA) และเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ NIDA Smart Compact City Center (NIDA S2C°) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นศูนย์ในการขับเคลื่อน “NIDA Smart City” ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับองค์กร และชุมชน ณ บริเวณชั้น M อาคารสยามบรมราชกุมารี และนางสาววรรณภรณ์ อนุอัน บรรณรักษ์ได้นำเยี่ยมชมห้องสมุดด้วย

ผู้แทนจาก National Institute of Public Administration (NIPA) เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก National Institute of Public Administration (NIPA) เยือนสถาบัน