590528 10 11zon 1

ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016 จัดขึ้น ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2559 ภายใต้หัวข้อ “ASEAN and Globalization: New Paradigm, Interdependency, Democracy, and Accountability (N.I.D.A.)”

ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016

          การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่แต่ละประเทศรวมถึงระดับโลกจะมีแนวทางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทั้งทางด้านธุรกิจ ทางด้านสังคม ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านการเมือง ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ อย่างไร โดยกิจกรรมหลัก ได้แก่ การปาฐกถา การเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนาฏศิลป์และศิลปวัฒนธรรมไทยอีกด้วย

ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016
ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016

        การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016 (The 5th ICADA 2016—SSIS) มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 200 ราย สถาบันได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานการประชุม นอกจากนี้ องค์ปาฐกผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียง ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภา-ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ให้เกียรติแสดงปาฐกถาในช่วงเสวนาทางวิชาการ (Panel Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 3 ท่าน คือ (1) Professor Dr. Jonathan L Adams อาจารย์ประจำ Florida State University (2) Dr. Rodger Patrick Doran อาจารย์ประจำ School of Global Studies มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ เสริมชีพ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติบรรยายและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของงานประชุม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016 (The 5th ICADA 2016—SSIS) มีหัวข้อหลัก “ASEAN and Globalization: New Paradigm, Interdependency, Democracy, and Accountability (N.I.D.A.)” ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนของสังคม หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญต่อความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนและโลกาภิวัตน์ที่สามารถนำไปสู่แนวคิดและกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต โดยการพัฒนาดังกล่าวย่อมเกิดจากความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันบนพื้นฐานของหลักประชาธิปไตยและความรับผิดชอบต่อประชาสังคมทั้งภายในประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก นอกเหนือจากนี้ เป็นที่ประจักษ์ชัดว่ากระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาคมอาเซียนทั้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ ตลอดจนระบบเศรษฐกิจของโลกสมัยใหม่ด้วย ทั้งนี้ สถาบันกำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 6 มีชื่อว่า The Sixth International Conference on Advancement of Development Administration 2017—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 6th ICADA 2017—SSIS) ผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอและเข้าร่วมประชุม สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ หรือโทร. 0-2727-3325-6

ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016
ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016
ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016
ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016
ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016
ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016
ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016