590529 02 11zon

การวิจัยและพัฒนาชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ สามัคคีธรรม นำทีมคณะนักวิจัยจากคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้าร่วม จัดการประชุมเสวนากับชาวชุมชนคลองพลับพลา กรุงเทพมหานคร เพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนคลองพลับพลา ณ ลานกีฬา ชุมชนคลองพลับพลา โดยมี น.ส.พัชรินทร์ โชคศิริ น.ส.ศรีหทัย วาดวารี และ น.ส.กรจงรักษ์ ชาตรูปฏิวิน นักศึกษาปริญญาโท ร่วมจัดกิจกรรม

การวิจัยและพัฒนาชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า
การวิจัยและพัฒนาชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า
การวิจัยและพัฒนาชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า