590530 01 11zon 1

บรรยายทุน Newton Fund จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้เรียนเชิญคุณพิจารณา สมัครการ ผู้จัดการโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรมจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย มาบรรยายเรื่อง “The Newton Fund: Research and Innovation for Growth and Prosperity” ภายใต้โครงการสนับสนุนการขอรับทุนเพื่อไปศึกษา/วิจัย/แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมรับฟังบรรยาย

บรรยายทุน Newton Fund จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย
บรรยายทุน Newton Fund จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย
บรรยายทุน Newton Fund จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย
บรรยายทุน Newton Fund จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย