631105nida 01

กสทช. จับมือ NIDA จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ และบริหารงานของ กสทช.

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ และบริหารงานของ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจําปี 2563 

          โดยภายในงาน  รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว หัวหน้าโครงการ ได้กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมนำเสนอประเด็นหารือที่เกี่ยวข้อง และผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2563 ของ กสทช. ร่วมกับ  รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาตระรุจิ และทีมที่ปรึกษา ก่อนจะมีการสรุปผลการประชุมและปิดงานในช่วงท้าย ทั้งนี้ จะมีการรวบรวมแบบสอบถามโครงการวิจัย และข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อย ก่อนที่จะประมวลนำเอาความคิดเห็นทั้งหมดในการจัดงานทำเป็นเอกสารรูปเล่มนำเสนอต่อ กสทช.เพื่อพิจารณาไปสู่รัฐสภาได้ทำการพิจารณาเพื่อที่จะหาแนวทางปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป 

          โดยการจัดงานในครั้งนี้ที่นิด้า นับเป็นครั้งที่ 2 ในส่วนของภาคกลาง หลังจากที่จัด Public Hearing ของภาคตะวันออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เมืองพัทยา ครั้งที่ 3 จัดที่จังหวัดพิษณุโลก ในส่วนของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4 จัดที่จังหวัดอุดรธานี ในส่วนของภาคอีสาน และครั้งสุดท้ายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในส่วนของภาคใต้ และในปีต่อๆ ไป จะมีการกระจายจัดตามจังหวัดอื่นๆ ในแต่ละภูมิภาคโดยไม่ซ้ำกัน เพื่อการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงต่อสาธารณชนต่อไปด้วย