590619 01 11zon

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ

คณะอาจารย์ และนักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ เมื่อวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ