651204 01 1

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า ได้ไปร่วมปลูกป่าชายเลนและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยชุมชน

          วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2565 นักศึกษาและคณาจารย์ของคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า ได้ไปร่วมปลูกป่าชายเลนและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยชุมชน ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ทั้งความรู้ประสบการณ์และความประทับใจในความร่วมมือร่วมใจของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนเป็นอย่างยิ่ง