image 2023 03 31 165529857 1

หารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ French National Research Institute for Sustainable Development

          วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คุณนิภา ชุมสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และ คุณสุพิชญ์ชา คนชม นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม Zoom กับ Dr. Xavier Mari และ ทีมงานจาก French National Research Institute for Sustainable Development สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในด้านต่างๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนนักวิจัย การจัดฝึกอบรม รวมถึงการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน

หารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ French National Research Institute for Sustainable Development