651124Gateway 11

Gateway to Health, Aging, and Retirement Data in Thailand

          ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน Gateway to Health, Aging, and Retirement Data in Thailand ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เมื่อวันที่ 24 และ 25 พฤศจิกายน 2565 ให้กับผู้ที่สนใจโครงการโครงการสำรวจด้านสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย หรือ “Health, Aging, and Retirement in Thailand; HART” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ในงานได้มีการนำเสนอที่มาของโครงการ และเปิดตัวเว็บไซต์ HART เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาและขอข้อมูลการสำรวจของโครงการ รวมทั้งยังให้ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล HART อาทิ การนำเสนอข้อมูลผ่าน data visualization ในรูปแบบ dashboard โดยใช้ Power BI และการวิเคราะห์ข้อมูลแพเนล (Panel Analysis) โดยใช้ข้อมูล HART สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลของโครงการสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ https://hart.nida.ac.th/

Gateway to Health, Aging, and Retirement Data in Thailand
Gateway to Health, Aging, and Retirement Data in Thailand
Gateway to Health, Aging, and Retirement Data in Thailand
Gateway to Health, Aging, and Retirement Data in Thailand
Gateway to Health, Aging, and Retirement Data in Thailand
Gateway to Health, Aging, and Retirement Data in Thailand
Gateway to Health, Aging, and Retirement Data in Thailand
Gateway to Health, Aging, and Retirement Data in Thailand
Gateway to Health, Aging, and Retirement Data in Thailand
Gateway to Health, Aging, and Retirement Data in Thailand
Gateway to Health, Aging, and Retirement Data in Thailand
Gateway to Health, Aging, and Retirement Data in Thailand