590623ccsr 01 11zon

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำโดย ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านงบประมาณและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

          นำโดย ผศ.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ณ ห้องประชุม 802 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร